Earthquake Report

Earthquake Report Map

Earthquake Report No.036

  • Origin Time: 2022/04/04 09:50:46
  • Epicenter: 23.09°N, 120.57°E 58.5 km NNE of Kaohsiung City Hall
  • Focal depth: 8.4 km
  • Magnitude (ML): 4.8

Intensity

Jiaxian 4 Liugui 4 Taoyuan 3 Qishan 3 Nanzi 1
Nanxi 3 Xinhua 3 Dongshan 2 Shanhua 2 Yongkang 2 Tainan City 2 Jiali 1 Qigu 1
Dapu 3 Fanlu 3 Yizhu 2 Taibao City 2 Minxiong 2 Alishan 1
Caoling 3 Gukeng 2 Tuku 2 Douliu City 2 Sihu 2 Shuilin 1 Mailiao 1
Yushan 2 Mingjian 2 Xinyi Township 1 Zhushan 1 Nantou City 1
Sandimen 1 Jiuru 1 Majia 1 Pingtung City 1 Manzhou 1
Lidao 1 Beinan 1 Haiduan 1 Chishang 1 Donghe 1 Chenggong 1 Changbin 1 Luye 1
Fuli 1 Guangfu 1 Hualien City 1 Xibao 1
Dacheng 1 Yuanlin 1 Changhua City 1

Remarks

Note
Origin Time The origin time of earthquake in terms of Taiwan time
Lat Latitude of earthquake (°N)
Lon Longitude of earthquake (°E)
Depth Focal depth of earthquake in km
Mag The local magnitude (ML)
Stacode Station's code
Staname Station's name
Stalat Latitude of station (°N)
Stalon Longitude of station (°E)
Dist Epicentral distance in km
BAZ Azimuth in degree
PGA Peak ground acceleration of three components (VNE) in cm/s2
PGV Peak ground velocity of three components (VNE) in cm/s
Int Taiwan intensity scale (Level 0, 1, 2, 3, 4, 5-, 5+, 6-, 6+, 7)
PGA(SUM) Peak ground acceleration (Vector sum) in cm/s2
PGV(SUM) Peak ground velocity (Vector sum) in cm/s