Earthquake Report

Earthquake Report Map

Earthquake Report No.001

  • Origin Time: 2022/01/03 17:46:37
  • Epicenter: 24.02°N, 122.18°E 56.7 km E of Hualien County Hall
  • Focal depth: 19.4 km
  • Magnitude (ML): 6.0

Intensity

Wuta 4 Yilan City 4 Aohua 3 Nan-ao 3 Su-ao 3 Niudou 3 Neicheng 3 Nanshan 3 Guishandao 3 Dongshan 3 Toucheng 3 Datong 2
Xinyi District 4 Taipei City 4 Muzha 3 Yangmingshan 2
New Taipei City 4 Shuangxi 3 Wufenshan 3 Xindian 3 Tamsui 3 Sandiaojiao 2 Wanli 2 Wugu 2
Heping 3 Taroko 3 Yanliao 3 Xibao 3 Hualien City 3 Xiulin 2 Shuilian 2 Tongmen 2 Jiqi 2 Guangfu 2 Xilin 1 Hongye 1 Yuli 1 Fuli 1
Lishan 3 Deji 2 Wushikeng 2 Wufeng 2 Taichung City 2 Dajia 2 Wuqi 2
Guanxi 3 Zhutung 3 Zhubei City 3 Emei 2 Wufeng 2
Taoyuan City 3 Zhongli 3 Xinwu 3 Sanguang 2
Changhua City 3 Yuanlin 2 Dacheng 2
Hehuanshan 2 Aowanda 2 Sun Moon Lake 2 Yushan 2 Xinyi Township 2 Zhushan 2 Nantou City 2 Puli 1 Guoxing 1 Yuchi 1 Mingjian 1
Changbin 2 Chenggong 2 Donghe 2 Lanyu 2 Haiduan 1 Chishang 1 Lidao 1 Luye 1 Ludao 1
Keelung City 2 Pengjiayu 1
Nanzhuang 2 Liyutan 2 Sanyi 2 Miaoli City 2 Zhunan 2
Alishan 2 Fanlu 2 Minxiong 2 Taibao City 2 Yizhu 1 Dapu 1
Caoling 2 Douliu City 2 Gukeng 2 Mailiao 2 Sihu 2 Tuku 2 Shuilin 2
Taoyuan 1 Jiaxian 1 Liugui 1 Qishan 1 Nanzi 1
Dongshan 1 Nanxi 1 Xinhua 1 Jiali 1 Qigu 1 Shanhua 1 Tainan City 1 Yongkang 1
Jiuru 1 Pingtung City 1 Hengchun 1 Nanwan 1

Remarks

Note
Origin Time The origin time of earthquake in terms of Taiwan time
Lat Latitude of earthquake (°N)
Lon Longitude of earthquake (°E)
Depth Focal depth of earthquake in km
Mag The local magnitude (ML)
Stacode Station's code
Staname Station's name
Stalat Latitude of station (°N)
Stalon Longitude of station (°E)
Dist Epicentral distance in km
AZ Azimuth in degree
PGA Peak ground acceleration of three components (VNE) in cm/s2
PGV Peak ground velocity of three components (VNE) in cm/s
Int Taiwan intensity scale (Level 0, 1, 2, 3, 4, 5-, 5+, 6-, 6+, 7)
PGA(SUM) Peak ground acceleration (Vector sum) in cm/s2
PGV(SUM) Peak ground velocity (Vector sum) in cm/s