Earthquake Report

Earthquake Report Map

Earthquake Report No.104

  • Origin Time: 2021/10/24 13:12:42
  • Epicenter: 24.59°N, 121.72°E 16.6 km SSW of Yilan County Hall
  • Focal depth: 67.3 km
  • Magnitude (ML): 5.4

Intensity

Su-ao 3 Wuta 3 Nan-ao 3 Yilan City 3 Nanshan 3 Dongshan 2 Neicheng 2 Datong 2 Aohua 2 Guishandao 1
Heping 3 Taroko 3 Xibao 3 Xiulin 2 Hualien City 2 Tongmen 2 Yanliao 2 Xilin 1
Xindian 3 Wulai 2 New Taipei City 2 Wufenshan 2 Shuangxi 2 Wugu 2 Sandiaojiao 1
Sanguang 3 Taoyuan City 2
Zhutung 3 Guanxi 3 Wufeng 2 Emei 2 Zhubei City 2
Hehuanshan 3 Aowanda 2 Nantou City 1 Puli 1
Xinyi District 2 Taipei City 1

Remarks

Note
Origin Time The origin time of earthquake in terms of Taiwan time
Lat Latitude of earthquake (°N)
Lon Longitude of earthquake (°E)
Depth Focal depth of earthquake in km
Mag The local magnitude (ML)
Stacode Station's code
Staname Station's name
Stalat Latitude of station (°N)
Stalon Longitude of station (°E)
Dist Epicentral distance in km
AZ Azimuth in degree
PGA Peak ground acceleration of three components (VNE) in cm/s2
PGV Peak ground velocity of three components (VNE) in cm/s
Int Taiwan intensity scale (Level 0, 1, 2, 3, 4, 5-, 5+, 6-, 6+, 7)
PGA(SUM) Peak ground acceleration (Vector sum) in cm/s2
PGV(SUM) Peak ground velocity (Vector sum) in cm/s