Earthquake Report

Earthquake Report Map

Earthquake Report No.103

  • Origin Time: 2021/10/24 13:11:34
  • Epicenter: 24.53°N, 121.79°E 22.7 km S of Yilan County Hall
  • Focal depth: 66.8 km
  • Magnitude (ML): 6.5

Intensity

Wuta 4 Su-ao 4 Nan-ao 4 Dongshan 4 Neicheng 4 Niudou 4 Yilan City 4 Datong 4 Guishandao 4 Nanshan 4 Aohua 4
Heping 4 Taroko 4 Xibao 4 Hualien City 4 Tongmen 4 Yanliao 4 Shuilian 4 Xiulin 3 Xilin 3 Jiqi 3 Guangfu 3 Hongye 3 Fuli 2 Yuli 2
Wulai 4 Shuangxi 4 Xindian 4 Wufenshan 4 New Taipei City 4 Wugu 4 Wanli 4 Tamsui 4 Shimen 4 Sandiaojiao 3
Sanguang 4 Taoyuan City 4 Zhongli 4 Xinwu 4
Xinyi District 4 Taipei City 4 Muzha 3 Yangmingshan 3
Lishan 4 Deji 4 Wushikeng 3 Dajia 3 Wufeng 3 Wuqi 3 Taichung City 2
Hehuanshan 4 Aowanda 3 Puli 3 Guoxing 3 Nantou City 3 Xinyi Township 3 Mingjian 3 Zhushan 3 Yushan 3 Sun Moon Lake 3 Yuchi 2
Guanxi 4 Zhutung 4 Wufeng 4 Emei 4 Zhubei City 4
Keelung City 4 Pengjiayu 2
Nanzhuang 4 Zhunan 4 Miaoli City 3 Sanyi 3 Liyutan 3
Changhua City 3 Yuanlin 3 Dacheng 3
Caoling 3 Gukeng 3 Douliu City 3 Tuku 3 Mailiao 3 Sihu 3 Shuilin 3
Chenggong 3 Donghe 3 Haiduan 2 Lidao 2 Luye 2 Changbin 2 Chishang 2 Lanyu 2 Beinan 1 Ludao 1 Taimali 1 Daren 1 Taitung City 1
Fanlu 3 Minxiong 3 Alishan 3 Taibao City 3 Yizhu 3 Dapu 2
Taoyuan 2 Jiaxian 2 Liugui 2 Qishan 2 Shoushan 1 Nanzi 1 Kaohsiung City 1
Dongshan 2 Nanxi 2 Shanhua 2 Jiali 2 Xinhua 2 Yongkang 2 Qigu 2 Tainan City 2
Jiuru 2 Kenting 2 Sandimen 1 Majia 1 Pingtung City 1 Manzhou 1 Hengchun 1 Xinpi 1 Nanwan 1 Eluanbi 1
Magong City 2 Dongjidao 1

Remarks

Note
Origin Time The origin time of earthquake in terms of Taiwan time
Lat Latitude of earthquake (°N)
Lon Longitude of earthquake (°E)
Depth Focal depth of earthquake in km
Mag The local magnitude (ML)
Stacode Station's code
Staname Station's name
Stalat Latitude of station (°N)
Stalon Longitude of station (°E)
Dist Epicentral distance in km
AZ Azimuth in degree
PGA Peak ground acceleration of three components (VNE) in cm/s2
PGV Peak ground velocity of three components (VNE) in cm/s
Int Taiwan intensity scale (Level 0, 1, 2, 3, 4, 5-, 5+, 6-, 6+, 7)
PGA(SUM) Peak ground acceleration (Vector sum) in cm/s2
PGV(SUM) Peak ground velocity (Vector sum) in cm/s