Earthquake Report

Earthquake Report Map

Earthquake Report No.099

  • Origin Time: 2021/10/18 13:49:18
  • Epicenter: 24.2°N, 121.67°E 23.5 km NNE of Hualien County Hall
  • Focal depth: 30.2 km
  • Magnitude (ML): 5.2

Intensity

Taroko 4 Heping 4 Xibao 4 Xiulin 3 Hualien City 3 Tongmen 3 Yanliao 3 Shuilian 2 Xilin 2 Guangfu 2 Hongye 1 Fuli 1
Aohua 4 Nan-ao 4 Wuta 4 Nanshan 3 Datong 3 Niudou 3 Dongshan 2 Su-ao 2 Neicheng 2 Yilan City 2 Guishandao 1
Hehuanshan 4 Aowanda 2 Puli 1 Guoxing 1 Xinyi Township 1 Zhushan 1 Mingjian 1 Nantou City 1 Yushan 1
Lishan 3 Deji 3 Wushikeng 2 Wufeng 1 Taichung City 1
Sanguang 3 Xinwu 2 Taoyuan City 1
Wulai 2 Xindian 2 New Taipei City 2 Wufenshan 1 Wugu 1
Guanxi 2 Zhutung 2 Zhubei City 2 Wufeng 1 Emei 1
Nanzhuang 2 Liyutan 2 Sanyi 1 Miaoli City 1
Sihu 2 Caoling 1 Douliu City 1 Tuku 1 Gukeng 1 Shuilin 1
Muzha 1 Taipei City 1
Changbin 1 Haiduan 1 Chenggong 1

Remarks

Note
Origin Time The origin time of earthquake in terms of Taiwan time
Lat Latitude of earthquake (°N)
Lon Longitude of earthquake (°E)
Depth Focal depth of earthquake in km
Mag The local magnitude (ML)
Stacode Station's code
Staname Station's name
Stalat Latitude of station (°N)
Stalon Longitude of station (°E)
Dist Epicentral distance in km
AZ Azimuth in degree
PGA Peak ground acceleration of three components (VNE) in cm/s2
PGV Peak ground velocity of three components (VNE) in cm/s
Int Taiwan intensity scale (Level 0, 1, 2, 3, 4, 5-, 5+, 6-, 6+, 7)
PGA(SUM) Peak ground acceleration (Vector sum) in cm/s2
PGV(SUM) Peak ground velocity (Vector sum) in cm/s