Earthquake Report

Earthquake Report Map

Earthquake Report No.096

  • Origin Time: 2021/09/26 06:21:19
  • Epicenter: 24.32°N, 121.69°E 37.1 km NNE of Hualien County Hall
  • Focal depth: 45 km
  • Magnitude (ML): 5.7

Intensity

Heping 4 Taroko 4 Xibao 4 Yanliao 4 Xiulin 3 Hualien City 3 Tongmen 3 Shuilian 3 Xilin 3 Jiqi 3 Guangfu 3 Hongye 2 Fuli 2 Yuli 1
Nan-ao 4 Wuta 4 Nanshan 4 Dongshan 4 Datong 4 Aohua 3 Su-ao 3 Neicheng 3 Yilan City 3 Toucheng 3 Guishandao 2
Zhutung 4 Wufeng 3 Guanxi 3 Emei 3 Zhubei City 3
Lishan 3 Wushikeng 2 Taichung City 2 Wufeng 2 Wuqi 2 Dajia 1
Hehuanshan 3 Aowanda 3 Xinyi Township 3 Yushan 3 Puli 2 Guoxing 2 Zhushan 2 Mingjian 2 Nantou City 2 Yuchi 1
Sanguang 3 Taoyuan City 2 Xinwu 2
Wulai 3 Xindian 3 New Taipei City 3 Wufenshan 3 Shuangxi 2 Sandiaojiao 2 Wugu 2 Tamsui 2 Wanli 2 Shimen 1
Nanzhuang 3 Zhunan 3 Miaoli City 3 Liyutan 2 Sanyi 2
Xinyi District 3 Muzha 2 Taipei City 2 Yangmingshan 1
Fanlu 3 Minxiong 3 Dapu 1
Tuku 3 Sihu 3 Gukeng 2 Douliu City 2 Shuilin 2
Changbin 2 Chenggong 2 Lidao 2 Donghe 2 Haiduan 1 Chishang 1 Luye 1 Ludao 1 Lanyu 1
Changhua City 2 Yuanlin 2 Dacheng 2
Jiali 2 Qigu 2 Dongshan 1 Nanxi 1 Xinhua 1 Yongkang 1 Tainan City 1
Qishan 2 Taoyuan 1 Jiaxian 1 Kaohsiung City 1

Remarks

Note
Origin Time The origin time of earthquake in terms of Taiwan time
Lat Latitude of earthquake (°N)
Lon Longitude of earthquake (°E)
Depth Focal depth of earthquake in km
Mag The local magnitude (ML)
Stacode Station's code
Staname Station's name
Stalat Latitude of station (°N)
Stalon Longitude of station (°E)
Dist Epicentral distance in km
AZ Azimuth in degree
PGA Peak ground acceleration of three components (VNE) in cm/s2
PGV Peak ground velocity of three components (VNE) in cm/s
Int Taiwan intensity scale (Level 0, 1, 2, 3, 4, 5-, 5+, 6-, 6+, 7)
PGA(SUM) Peak ground acceleration (Vector sum) in cm/s2
PGV(SUM) Peak ground velocity (Vector sum) in cm/s