Earthquake Report

Earthquake Report Map

Earthquake Report No.094

  • Origin Time: 2021/09/13 18:41:27
  • Epicenter: 24.12°N, 121.02°E 40.9 km ENE of Nantou County Hall
  • Focal depth: 46.9 km
  • Magnitude (ML): 5.6

Intensity

Guoxing 4 Puli 4 Hehuanshan 4 Yushan 4 Aowanda 3 Sun Moon Lake 3 Nantou City 3 Mingjian 3 Xinyi Township 3 Yuchi 2 Zhushan 2
Deji 4 Wufeng 4 Taichung City 4 Wushikeng 3 Lishan 3 Dajia 3 Wuqi 3
Yuanlin 4 Changhua City 4 Dacheng 3
Xibao 4 Hualien City 4 Tongmen 3 Xilin 3 Taroko 3 Yanliao 3 Guangfu 3 Shuilian 3 Jiqi 3 Heping 3 Fuli 3 Xiulin 2 Hongye 2
Nanshan 4 Aohua 3 Niudou 3 Nan-ao 3 Wuta 3 Datong 2 Dongshan 2 Neicheng 2 Su-ao 2 Yilan City 2 Guishandao 1
Liyutan 3 Miaoli City 3 Zhunan 3 Sanyi 2 Nanzhuang 2
Douliu City 3 Gukeng 3 Caoling 3 Tuku 3 Sihu 3 Mailiao 2 Shuilin 2
Zhutung 3 Guanxi 3 Wufeng 2 Emei 2 Zhubei City 2
Minxiong 3 Fanlu 3 Dapu 2 Yizhu 2
Lidao 3 Changbin 2 Haiduan 2 Chishang 2 Chenggong 2 Donghe 2 Luye 1 Beinan 1 Ludao 1 Lanyu 1
Sanguang 2 Taoyuan City 2 Xinwu 2
Wulai 2 New Taipei City 2 Xindian 2 Wugu 2 Sandiaojiao 1
Taoyuan 2 Qishan 2 Jiaxian 1 Liugui 1 Kaohsiung City 1
Taipei City 2 Xinyi District 2 Muzha 1 Yangmingshan 1
Nanxi 2 Jiali 2 Dongshan 1 Shanhua 1 Xinhua 1 Yongkang 1 Tainan City 1

Remarks

Note
Origin Time The origin time of earthquake in terms of Taiwan time
Lat Latitude of earthquake (°N)
Lon Longitude of earthquake (°E)
Depth Focal depth of earthquake in km
Mag The local magnitude (ML)
Stacode Station's code
Staname Station's name
Stalat Latitude of station (°N)
Stalon Longitude of station (°E)
Dist Epicentral distance in km
AZ Azimuth in degree
PGA Peak ground acceleration of three components (VNE) in cm/s2
PGV Peak ground velocity of three components (VNE) in cm/s
Int Taiwan intensity scale (Level 0, 1, 2, 3, 4, 5-, 5+, 6-, 6+, 7)
PGA(SUM) Peak ground acceleration (Vector sum) in cm/s2
PGV(SUM) Peak ground velocity (Vector sum) in cm/s