Earthquake Report

Earthquake Report Map

Earthquake Report No.090

  • Origin Time: 2021/08/22 19:52:01
  • Epicenter: 23.17°N, 120.58°E 44.7 km ENE of Tainan City Hall
  • Focal depth: 13.6 km
  • Magnitude (ML): 4.7

Intensity

Nanxi 4 Dongshan 4 Xinhua 3 Shanhua 3 Yongkang 2 Jiali 2 Qigu 2 Tainan City 1
Dapu 4 Fanlu 4 Yizhu 3 Minxiong 2 Alishan 2
Jiaxian 3 Taoyuan 3 Liugui 2 Qishan 2 Kaohsiung City 1
Shuilin 3 Sihu 3 Caoling 2 Gukeng 2 Tuku 2 Douliu City 2 Mailiao 2
Yushan 2 Mingjian 2 Xinyi Township 1 Zhushan 1 Guoxing 1 Hehuanshan 1 Nantou City 1
Dacheng 2 Changhua City 2 Yuanlin 1
Lidao 1 Beinan 1 Chishang 1 Chenggong 1

Remarks

Note
Origin Time The origin time of earthquake in terms of Taiwan time
Lat Latitude of earthquake (°N)
Lon Longitude of earthquake (°E)
Depth Focal depth of earthquake in km
Mag The local magnitude (ML)
Stacode Station's code
Staname Station's name
Stalat Latitude of station (°N)
Stalon Longitude of station (°E)
Dist Epicentral distance in km
AZ Azimuth in degree
PGA Peak ground acceleration of three components (VNE) in cm/s2
PGV Peak ground velocity of three components (VNE) in cm/s
Int Taiwan intensity scale (Level 0, 1, 2, 3, 4, 5-, 5+, 6-, 6+, 7)
PGA(SUM) Peak ground acceleration (Vector sum) in cm/s2
PGV(SUM) Peak ground velocity (Vector sum) in cm/s