Earthquake Report

Earthquake Report Map

Earthquake Report No.069

  • Origin Time: 2021/07/16 07:29:26
  • Epicenter: 23.97°N, 121.61°E 2.4 km SSW of Hualien County Hall
  • Focal depth: 5.4 km
  • Magnitude (ML): 4.7

Intensity

Hualien City 4 Yanliao 4 Tongmen 4 Taroko 3 Shuilian 3 Xilin 3 Xibao 3 Xiulin 2 Guangfu 2 Heping 2 Hongye 1
Hehuanshan 2 Aowanda 2 Sun Moon Lake 1 Yushan 1
Aohua 2 Nan-ao 2 Nanshan 2 Datong 1 Niudou 1 Dongshan 1 Su-ao 1 Neicheng 1
Emei 1 Guanxi 1 Zhubei City 1
Changhua City 1 Dacheng 1

Remarks

Note
Origin Time The origin time of earthquake in terms of Taiwan time
Lat Latitude of earthquake (°N)
Lon Longitude of earthquake (°E)
Depth Focal depth of earthquake in km
Mag The local magnitude (ML)
Stacode Station's code
Staname Station's name
Stalat Latitude of station (°N)
Stalon Longitude of station (°E)
Dist Epicentral distance in km
AZ Azimuth in degree
PGA Peak ground acceleration of three components (VNE) in cm/s2
PGV Peak ground velocity of three components (VNE) in cm/s
Int Taiwan intensity scale (Level 0, 1, 2, 3, 4, 5-, 5+, 6-, 6+, 7)
PGA(SUM) Peak ground acceleration (Vector sum) in cm/s2
PGV(SUM) Peak ground velocity (Vector sum) in cm/s