Earthquake Report

Earthquake Report Map

Earthquake Report No.057

  • Origin Time: 2021/07/14 06:52:05
  • Epicenter: 23.95°N, 121.6°E 5.1 km SSW of Hualien County Hall
  • Focal depth: 5.9 km
  • Magnitude (ML): 5.2

Intensity

Hualien City 5- Yanliao 5- Tongmen 4 Shuilian 4 Jiqi 4 Xibao 4 Xiulin 3 Xilin 3 Taroko 3 Guangfu 3 Heping 3 Fuli 2 Hongye 1
Hehuanshan 3 Aowanda 3 Puli 2 Sun Moon Lake 2 Yushan 2 Yuchi 1 Xinyi Township 1 Zhushan 1 Mingjian 1 Nantou City 1 Guoxing 1
Aohua 3 Nan-ao 2 Nanshan 2 Dongshan 2 Neicheng 2 Datong 1 Su-ao 1 Yilan City 1
Lishan 3 Deji 2 Wushikeng 1 Wufeng 1 Taichung City 1 Dajia 1
Changbin 2 Chenggong 1 Lidao 1 Donghe 1 Chishang 1 Haiduan 1
Sanguang 2 Taoyuan City 1 Xinwu 1
Guanxi 2 Zhutung 2 Wufeng 1 Emei 1 Zhubei City 1
Caoling 2 Gukeng 2 Douliu City 2 Sihu 1 Shuilin 1
Miaoli City 2 Liyutan 1 Nanzhuang 1 Sanyi 1 Zhunan 1
Changhua City 2 Yuanlin 1 Dacheng 1
New Taipei City 2 Wulai 1 Wufenshan 1 Wugu 1
Nanxi 1 Xinhua 1 Jiali 1

Remarks

Note
Origin Time The origin time of earthquake in terms of Taiwan time
Lat Latitude of earthquake (°N)
Lon Longitude of earthquake (°E)
Depth Focal depth of earthquake in km
Mag The local magnitude (ML)
Stacode Station's code
Staname Station's name
Stalat Latitude of station (°N)
Stalon Longitude of station (°E)
Dist Epicentral distance in km
AZ Azimuth in degree
PGA Peak ground acceleration of three components (VNE) in cm/s2
PGV Peak ground velocity of three components (VNE) in cm/s
Int Taiwan intensity scale (Level 0, 1, 2, 3, 4, 5-, 5+, 6-, 6+, 7)
PGA(SUM) Peak ground acceleration (Vector sum) in cm/s2
PGV(SUM) Peak ground velocity (Vector sum) in cm/s