Earthquake Report

Earthquake Report Map

Earthquake Report No.055

  • Origin Time: 2021/07/08 06:11:55
  • Epicenter: 23.9°N, 121.58°E 11.4 km SSW of Hualien County Hall
  • Focal depth: 9.6 km
  • Magnitude (ML): 5.4

Intensity

Yanliao 4 Hualien City 4 Tongmen 4 Shuilian 4 Xilin 4 Jiqi 4 Taroko 3 Guangfu 3 Xibao 3 Xiulin 2 Hongye 2 Yuli 2 Fuli 2
Aowanda 3 Hehuanshan 3 Sun Moon Lake 2 Yushan 2 Puli 1 Guoxing 1 Yuchi 1 Xinyi Township 1 Zhushan 1 Mingjian 1 Nantou City 1
Aohua 2 Nan-ao 2 Nanshan 2 Datong 2 Dongshan 2 Neicheng 2 Yilan City 2 Su-ao 1
Deji 2 Wushikeng 2 Lishan 2 Wufeng 1 Taichung City 1
Changbin 2 Chenggong 2 Chishang 2 Donghe 2 Haiduan 1 Lidao 1 Luye 1
Sanguang 2 Xinwu 2 Taoyuan City 1
Yuanlin 2 Changhua City 2 Dacheng 1
Gukeng 2 Douliu City 2 Sihu 1 Shuilin 1 Tuku 1
Miaoli City 2 Liyutan 1 Nanzhuang 1 Sanyi 1 Zhunan 1
Fanlu 2 Alishan 1 Dapu 1
New Taipei City 2 Wulai 1 Shuangxi 1 Wugu 1
Taipei City 2 Muzha 1
Taoyuan 1 Jiaxian 1 Qishan 1
Nanxi 1 Xinhua 1 Jiali 1

Remarks

Note
Origin Time The origin time of earthquake in terms of Taiwan time
Lat Latitude of earthquake (°N)
Lon Longitude of earthquake (°E)
Depth Focal depth of earthquake in km
Mag The local magnitude (ML)
Stacode Station's code
Staname Station's name
Stalat Latitude of station (°N)
Stalon Longitude of station (°E)
Dist Epicentral distance in km
AZ Azimuth in degree
PGA Peak ground acceleration of three components (VNE) in cm/s2
PGV Peak ground velocity of three components (VNE) in cm/s
Int Taiwan intensity scale (Level 0, 1, 2, 3, 4, 5-, 5+, 6-, 6+, 7)
PGA(SUM) Peak ground acceleration (Vector sum) in cm/s2
PGV(SUM) Peak ground velocity (Vector sum) in cm/s