Earthquake Report

Earthquake Report Map

Earthquake Report No.053

  • Origin Time: 2021/07/07 19:24:58
  • Epicenter: 23.9°N, 121.59°E 10.8 km SSW of Hualien County Hall
  • Focal depth: 7.6 km
  • Magnitude (ML): 5.4

Intensity

Yanliao 5- Hualien City 4 Shuilian 4 Tongmen 4 Xilin 4 Jiqi 4 Xibao 4 Xiulin 3 Taroko 3 Heping 3 Guangfu 3 Hongye 2
Hehuanshan 3 Aowanda 3 Puli 2 Sun Moon Lake 2 Guoxing 2 Yushan 2 Zhushan 2 Nantou City 2 Yuchi 1 Xinyi Township 1 Mingjian 1
Lishan 3 Deji 3 Wushikeng 1 Wufeng 1 Taichung City 1 Dajia 1
Changhua City 3 Yuanlin 2 Dacheng 2
Aohua 2 Nan-ao 2 Nanshan 2 Dongshan 2 Neicheng 2 Yilan City 2 Datong 1 Su-ao 1
Changbin 2 Chenggong 2 Donghe 2 Haiduan 1 Chishang 1 Lidao 1
Sanguang 2 Taoyuan City 1 Xinwu 1
Guanxi 2 Wufeng 1 Zhubei City 1
Miaoli City 2 Liyutan 1 Nanzhuang 1
Douliu City 2 Tuku 2 Sihu 2 Shuilin 1
Alishan 1 Fanlu 1 Dapu 1 Yizhu 1
Wulai 1 Shuangxi 1 New Taipei City 1 Wufenshan 1 Wugu 1

Remarks

Note
Origin Time The origin time of earthquake in terms of Taiwan time
Lat Latitude of earthquake (°N)
Lon Longitude of earthquake (°E)
Depth Focal depth of earthquake in km
Mag The local magnitude (ML)
Stacode Station's code
Staname Station's name
Stalat Latitude of station (°N)
Stalon Longitude of station (°E)
Dist Epicentral distance in km
AZ Azimuth in degree
PGA Peak ground acceleration of three components (VNE) in cm/s2
PGV Peak ground velocity of three components (VNE) in cm/s
Int Taiwan intensity scale (Level 0, 1, 2, 3, 4, 5-, 5+, 6-, 6+, 7)
PGA(SUM) Peak ground acceleration (Vector sum) in cm/s2
PGV(SUM) Peak ground velocity (Vector sum) in cm/s