Earthquake Report

Earthquake Report Map

Earthquake Report No.047

  • Origin Time: 2021/06/23 13:40:24
  • Epicenter: 24.06°N, 121.51°E 13.3 km NW of Hualien County Hall
  • Focal depth: 21.4 km
  • Magnitude (ML): 4.9

Intensity

Tongmen 4 Hualien City 4 Taroko 4 Xibao 4 Xiulin 3 Yanliao 3 Xilin 3 Shuilian 3 Heping 3 Guangfu 3 Jiqi 2 Hongye 2 Yuli 1 Fuli 1
Hehuanshan 4 Aowanda 3 Puli 2 Guoxing 1 Sun Moon Lake 1 Zhushan 1 Mingjian 1 Nantou City 1 Xinyi Township 1
Lishan 4 Deji 3 Wushikeng 1 Wufeng 1 Taichung City 1
Nanshan 4 Nan-ao 3 Wuta 3 Aohua 2 Dongshan 2 Datong 1 Su-ao 1 Neicheng 1 Yilan City 1
Changhua City 3 Yuanlin 1 Dacheng 1
Emei 2 Zhutung 2 Wufeng 1 Guanxi 1 Zhubei City 1
Tuku 2 Sihu 2 Douliu City 2 Shuilin 2 Caoling 1 Gukeng 1
Sanguang 1 Taoyuan City 1 Xinwu 1
Wulai 1 New Taipei City 1 Wugu 1
Nanzhuang 1 Miaoli City 1
Changbin 1 Haiduan 1 Chenggong 1 Lidao 1

Remarks

Note
Origin Time The origin time of earthquake in terms of Taiwan time
Lat Latitude of earthquake (°N)
Lon Longitude of earthquake (°E)
Depth Focal depth of earthquake in km
Mag The local magnitude (ML)
Stacode Station's code
Staname Station's name
Stalat Latitude of station (°N)
Stalon Longitude of station (°E)
Dist Epicentral distance in km
AZ Azimuth in degree
PGA Peak ground acceleration of three components (VNE) in cm/s2
PGV Peak ground velocity of three components (VNE) in cm/s
Int Taiwan intensity scale (Level 0, 1, 2, 3, 4, 5-, 5+, 6-, 6+, 7)
PGA(SUM) Peak ground acceleration (Vector sum) in cm/s2
PGV(SUM) Peak ground velocity (Vector sum) in cm/s