Earthquake Report

Earthquake Report Map

Earthquake Report No.046

  • Origin Time: 2021/06/20 22:50:13
  • Epicenter: 23.8°N, 121.48°E 26.0 km SW of Hualien County Hall
  • Focal depth: 10.6 km
  • Magnitude (ML): 4.9

Intensity

Xilin 4 Shuilian 4 Jiqi 4 Tongmen 4 Guangfu 3 Yanliao 3 Hualien City 3 Xiulin 2 Hongye 2 Taroko 2 Xibao 2 Yuli 1 Fuli 1
Aowanda 3 Hehuanshan 2 Sun Moon Lake 2 Xinyi Township 2 Zhushan 2 Puli 1 Guoxing 1 Mingjian 1 Nantou City 1
Lishan 2 Deji 1 Wufeng 1
Douliu City 2 Gukeng 1 Sihu 1 Shuilin 1 Tuku 1
Changhua City 2 Yuanlin 1 Dacheng 1
Changbin 1 Haiduan 1 Lidao 1 Chishang 1 Donghe 1 Chenggong 1
Nanshan 1 Nan-ao 1 Niudou 1 Dongshan 1

Remarks

Note
Origin Time The origin time of earthquake in terms of Taiwan time
Lat Latitude of earthquake (°N)
Lon Longitude of earthquake (°E)
Depth Focal depth of earthquake in km
Mag The local magnitude (ML)
Stacode Station's code
Staname Station's name
Stalat Latitude of station (°N)
Stalon Longitude of station (°E)
Dist Epicentral distance in km
AZ Azimuth in degree
PGA Peak ground acceleration of three components (VNE) in cm/s2
PGV Peak ground velocity of three components (VNE) in cm/s
Int Taiwan intensity scale (Level 0, 1, 2, 3, 4, 5-, 5+, 6-, 6+, 7)
PGA(SUM) Peak ground acceleration (Vector sum) in cm/s2
PGV(SUM) Peak ground velocity (Vector sum) in cm/s