Earthquake Report

Earthquake Report Map

Earthquake Report No.044

  • Origin Time: 2021/06/12 05:58:58
  • Epicenter: 22.64°N, 121.08°E 14.6 km SSW of Taitung County Hall
  • Focal depth: 6.9 km
  • Magnitude (ML): 5.3

Intensity

Taitung City 4 Beinan 4 Luye 4 Taimali 3 Donghe 3 Chishang 2 Haiduan 2 Chenggong 2 Lidao 2 Daren 1 Ludao 1 Changbin 1 Dawu 1
Sandimen 3 Majia 2 Shizi 1 Xinpi 1 Jiuru 1 Pingtung City 1
Qishan 2 Taoyuan 2 Kaohsiung City 2 Liugui 1 Jiaxian 1
Fanlu 2 Dapu 1 Alishan 1 Yizhu 1
Jiali 2 Qigu 2 Nanxi 1 Xinhua 1 Dongshan 1 Tainan City 1
Douliu City 2 Caoling 1 Shuilin 1 Tuku 1 Sihu 1
Zhushan 1 Sun Moon Lake 1

Remarks

Note
Origin Time The origin time of earthquake in terms of Taiwan time
Lat Latitude of earthquake (°N)
Lon Longitude of earthquake (°E)
Depth Focal depth of earthquake in km
Mag The local magnitude (ML)
Stacode Station's code
Staname Station's name
Stalat Latitude of station (°N)
Stalon Longitude of station (°E)
Dist Epicentral distance in km
AZ Azimuth in degree
PGA Peak ground acceleration of three components (VNE) in cm/s2
PGV Peak ground velocity of three components (VNE) in cm/s
Int Taiwan intensity scale (Level 0, 1, 2, 3, 4, 5-, 5+, 6-, 6+, 7)
PGA(SUM) Peak ground acceleration (Vector sum) in cm/s2
PGV(SUM) Peak ground velocity (Vector sum) in cm/s