Earthquake Report

Earthquake Report Map

Earthquake Report No.041

  • Origin Time: 2021/06/11 15:36:43
  • Epicenter: 23.89°N, 121.53°E 14.4 km SW of Hualien County Hall
  • Focal depth: 12.8 km
  • Magnitude (ML): 4.9

Intensity

Yanliao 4 Shuilian 4 Tongmen 4 Xilin 4 Hualien City 3 Jiqi 3 Guangfu 3 Taroko 3 Xibao 3 Xiulin 2 Heping 2 Hongye 1
Aowanda 3 Hehuanshan 2 Sun Moon Lake 2 Zhushan 1 Nantou City 1
Aohua 2 Nanshan 2 Nan-ao 2 Niudou 2 Dongshan 2 Datong 1 Su-ao 1 Neicheng 1
Caoling 1 Douliu City 1

Remarks

Note
Origin Time The origin time of earthquake in terms of Taiwan time
Lat Latitude of earthquake (°N)
Lon Longitude of earthquake (°E)
Depth Focal depth of earthquake in km
Mag The local magnitude (ML)
Stacode Station's code
Staname Station's name
Stalat Latitude of station (°N)
Stalon Longitude of station (°E)
Dist Epicentral distance in km
AZ Azimuth in degree
PGA Peak ground acceleration of three components (VNE) in cm/s2
PGV Peak ground velocity of three components (VNE) in cm/s
Int Taiwan intensity scale (Level 0, 1, 2, 3, 4, 5-, 5+, 6-, 6+, 7)
PGA(SUM) Peak ground acceleration (Vector sum) in cm/s2
PGV(SUM) Peak ground velocity (Vector sum) in cm/s