Earthquake Report

Earthquake Report Map

Earthquake Report No.040

  • Origin Time: 2021/06/11 15:33:26
  • Epicenter: 23.89°N, 121.53°E 14.3 km SW of Hualien County Hall
  • Focal depth: 11.2 km
  • Magnitude (ML): 5.3

Intensity

Shuilian 5- Yanliao 4 Tongmen 4 Hualien City 4 Xilin 4 Jiqi 4 Xibao 4 Guangfu 3 Taroko 3 Xiulin 2 Hongye 2 Heping 2 Yuli 2 Fuli 1
Aowanda 3 Hehuanshan 3 Sun Moon Lake 2 Puli 1 Guoxing 1 Xinyi Township 1 Zhushan 1 Mingjian 1 Nantou City 1
Lishan 2 Deji 2 Wushikeng 1 Wufeng 1 Taichung City 1
Aohua 2 Nanshan 2 Nan-ao 2 Niudou 2 Dongshan 2 Neicheng 2 Datong 1 Su-ao 1 Yilan City 1
Changbin 2 Chenggong 2 Chishang 2 Haiduan 1 Lidao 1 Donghe 1 Taitung City 1
Sanguang 2 Taoyuan City 1 Xinwu 1
Caoling 2 Gukeng 2 Douliu City 2 Sihu 1
Changhua City 2 Yuanlin 1 Dacheng 1
Miaoli City 2 Sanyi 1 Nanzhuang 1
Guanxi 2 Wufeng 1 Emei 1 Zhubei City 1
Alishan 1 Fanlu 1 Dapu 1 Yizhu 1
Wulai 1 New Taipei City 1
Dongshan 1 Nanxi 1 Xinhua 1
Taipei City 1 Xinyi District 1

Remarks

Note
Origin Time The origin time of earthquake in terms of Taiwan time
Lat Latitude of earthquake (°N)
Lon Longitude of earthquake (°E)
Depth Focal depth of earthquake in km
Mag The local magnitude (ML)
Stacode Station's code
Staname Station's name
Stalat Latitude of station (°N)
Stalon Longitude of station (°E)
Dist Epicentral distance in km
AZ Azimuth in degree
PGA Peak ground acceleration of three components (VNE) in cm/s2
PGV Peak ground velocity of three components (VNE) in cm/s
Int Taiwan intensity scale (Level 0, 1, 2, 3, 4, 5-, 5+, 6-, 6+, 7)
PGA(SUM) Peak ground acceleration (Vector sum) in cm/s2
PGV(SUM) Peak ground velocity (Vector sum) in cm/s