Earthquake Report

Earthquake Report Map

Earthquake Report No.038

  • Origin Time: 2021/06/11 13:12:48
  • Epicenter: 23.9°N, 121.54°E 13.2 km SW of Hualien County Hall
  • Focal depth: 11.2 km
  • Magnitude (ML): 5.0

Intensity

Yanliao 4 Tongmen 4 Hualien City 4 Shuilian 4 Xilin 4 Jiqi 4 Taroko 4 Xiulin 3 Guangfu 3 Xibao 3 Hongye 2 Yuli 1 Fuli 1
Aowanda 3 Hehuanshan 2 Sun Moon Lake 2 Puli 1 Guoxing 1 Xinyi Township 1 Zhushan 1 Mingjian 1 Nantou City 1
Lishan 2 Deji 2 Taichung City 1
Nanshan 2 Nan-ao 2 Niudou 2 Datong 1 Dongshan 1 Su-ao 1 Neicheng 1 Yilan City 1
Changhua City 2 Yuanlin 1 Dacheng 1
Douliu City 2 Caoling 1 Gukeng 1 Tuku 1 Sihu 1 Shuilin 1
Changbin 1 Haiduan 1 Chenggong 1 Lidao 1 Chishang 1 Donghe 1

Remarks

Note
Origin Time The origin time of earthquake in terms of Taiwan time
Lat Latitude of earthquake (°N)
Lon Longitude of earthquake (°E)
Depth Focal depth of earthquake in km
Mag The local magnitude (ML)
Stacode Station's code
Staname Station's name
Stalat Latitude of station (°N)
Stalon Longitude of station (°E)
Dist Epicentral distance in km
AZ Azimuth in degree
PGA Peak ground acceleration of three components (VNE) in cm/s2
PGV Peak ground velocity of three components (VNE) in cm/s
Int Taiwan intensity scale (Level 0, 1, 2, 3, 4, 5-, 5+, 6-, 6+, 7)
PGA(SUM) Peak ground acceleration (Vector sum) in cm/s2
PGV(SUM) Peak ground velocity (Vector sum) in cm/s