Earthquake Report

Earthquake Report Map

Earthquake Report No.025

  • Origin Time: 2021/04/18 22:11:39
  • Epicenter: 23.87°N, 121.49°E 19.2 km SW of Hualien County Hall
  • Focal depth: 15 km
  • Magnitude (ML): 5.8

Intensity

Shuilian 5+ Xilin 4 Tongmen 4 Yanliao 4 Hualien City 4 Jiqi 4 Guangfu 4 Taroko 4 Xibao 4 Hongye 3 Heping 3 Yuli 2 Fuli 2
Aowanda 4 Hehuanshan 4 Sun Moon Lake 3 Guoxing 3 Zhushan 3 Puli 2 Yuchi 2 Mingjian 2 Nantou City 2
Aohua 4 Nanshan 3 Niudou 3 Dongshan 3 Datong 2 Su-ao 2 Neicheng 2 Yilan City 2 Guishandao 1
Changhua City 4 Yuanlin 3 Dacheng 2
Lishan 3 Deji 3 Wushikeng 2 Wufeng 2 Taichung City 2 Dajia 2
Haiduan 3 Changbin 2 Chenggong 2 Lidao 2 Chishang 2 Donghe 2 Luye 1 Taitung City 1 Ludao 1
Caoling 3 Gukeng 3 Douliu City 3 Tuku 3 Sihu 3 Shuilin 3
Fanlu 3 Alishan 2 Minxiong 2 Dapu 2 Yizhu 2
Miaoli City 3 Liyutan 2 Sanyi 2 Nanzhuang 2 Zhunan 2
Wulai 3 Xindian 2 New Taipei City 2 Wufenshan 2 Shuangxi 1 Sandiaojiao 1 Wugu 1
Sanguang 2 Zhongli 2 Taoyuan City 2 Xinwu 2
Emei 2 Guanxi 2 Zhubei City 2 Wufeng 2 Zhutung 2
Taoyuan 2 Qishan 2 Jiaxian 1 Liugui 1 Kaohsiung City 1
Taipei City 2 Muzha 1 Yangmingshan 1
Shanhua 2 Xinhua 2 Jiali 2 Qigu 2 Dongshan 1 Nanxi 1 Yongkang 1 Tainan City 1
Jiuru 2 Sandimen 1 Pingtung City 1 Xinpi 1

Remarks

Note
Origin Time The origin time of earthquake in terms of Taiwan time
Lat Latitude of earthquake (°N)
Lon Longitude of earthquake (°E)
Depth Focal depth of earthquake in km
Mag The local magnitude (ML)
Stacode Station's code
Staname Station's name
Stalat Latitude of station (°N)
Stalon Longitude of station (°E)
Dist Epicentral distance in km
AZ Azimuth in degree
PGA Peak ground acceleration of three components (VNE) in cm/s2
PGV Peak ground velocity of three components (VNE) in cm/s
Int Taiwan intensity scale (Level 0, 1, 2, 3, 4, 5-, 5+, 6-, 6+, 7)
PGA(SUM) Peak ground acceleration (Vector sum) in cm/s2
PGV(SUM) Peak ground velocity (Vector sum) in cm/s