Earthquake Report

Earthquake Report Map

Earthquake Report No.007

  • Origin Time: 2021/01/17 07:10:59
  • Epicenter: 22.54°N, 121.35°E 31.4 km SE of Taitung County Hall
  • Focal depth: 20 km
  • Magnitude (ML): 5.4

Intensity

Ludao 4 Taitung City 3 Taimali 3 Donghe 3 Dawu 3 Daren 3 Lanyu 3 Beinan 2 Chishang 2 Haiduan 2 Changbin 2 Luye 2 Lidao 1
Sandimen 2 Chunri 2 Xinpi 2 Hengchun 2 Eluanbi 2 Pingtung City 2 Shizi 1 Kenting 1 Liuqiu 1 Majia 1
Taoyuan 2 Kaohsiung City 2 Liugui 1 Jiaxian 1
Xinhua 2 Jiali 2 Tainan City 2 Qigu 2 Nanxi 1 Dongshan 1 Yongkang 1 Shanhua 1
Fanlu 2 Dapu 1 Alishan 1
Yuli 1 Hongye 1 Guangfu 1 Hualien City 1
Caoling 1 Gukeng 1 Douliu City 1 Tuku 1 Sihu 1
Xinyi Township 1 Sun Moon Lake 1 Zhushan 1

Remarks

Note
Origin Time The origin time of earthquake in terms of Taiwan time
Lat Latitude of earthquake (°N)
Lon Longitude of earthquake (°E)
Depth Focal depth of earthquake in km
Mag The local magnitude (ML)
Stacode Station's code
Staname Station's name
Stalat Latitude of station (°N)
Stalon Longitude of station (°E)
Dist Epicentral distance in km
AZ Azimuth in degree
PGA Peak ground acceleration of three components (VNE) in cm/s2
PGV Peak ground velocity of three components (VNE) in cm/s
Int Taiwan intensity scale (Level 0, 1, 2, 3, 4, 5-, 5+, 6-, 6+, 7)
PGA(SUM) Peak ground acceleration (Vector sum) in cm/s2
PGV(SUM) Peak ground velocity (Vector sum) in cm/s