Go to main content

Earthquake Report

Earthquake Report Map

Earthquake Report No.067

  • Origin Time: 2020/11/07 20:01:31
  • Epicenter: 24.5°N, 121.9°E 29.0 km SE of Yilan County Hall
  • Focal depth: 8.4 km
  • Magnitude (ML): 4.3

Intensity

Su-ao 4 Wuta 3 Nan-ao 3 Dongshan 3 Aohua 3 Niudou 3 Neicheng 2 Yilan City 2 Toucheng 2 Datong 2 Nanshan 2 Guishandao 1
Heping 3 Taroko 2 Xibao 2
Wulai 2 Shuangxi 1 Xindian 1 Wufenshan 1 New Taipei City 1
Zhutung 2 Guanxi 1 Wufeng 1
Nanzhuang 1 Miaoli City 1

Remarks

Note
Origin Time The origin time of earthquake in terms of Taiwan time
Lat Latitude of earthquake (°N)
Lon Longitude of earthquake (°E)
Depth Focal depth of earthquake in km
Mag The local magnitude (ML)
Stacode Station's code
Staname Station's name
Stalat Latitude of station (°N)
Stalon Longitude of station (°E)
Dist Epicentral distance in km
AZ Azimuth in degree
PGA Peak ground acceleration of three components (VNE) in cm/s2
PGV Peak ground velocity of three components (VNE) in cm/s
Int Taiwan intensity scale (Level 0, 1, 2, 3, 4, 5-, 5+, 6-, 6+, 7)
PGA(SUM) Peak ground acceleration (Vector sum) in cm/s2
PGV(SUM) Peak ground velocity (Vector sum) in cm/s