Go to main content

Earthquake Report

Earthquake Report Map

Earthquake Report No.063

  • Origin Time: 2020/10/17 23:05:59
  • Epicenter: 23.28°N, 120.38°E 37.7 km NNE of Tainan City Hall
  • Focal depth: 12.3 km
  • Magnitude (ML): 4.7

Intensity

Jiali 4 Xinhua 4 Qigu 4 Dongshan 3 Shanhua 3 Yongkang 3 Nanxi 2 Tainan City 2
Fanlu 4 Dapu 2 Minxiong 2 Alishan 1
Shuilin 3 Douliu City 2 Sihu 2 Tuku 1 Caoling 1 Gukeng 1
Jiaxian 2 Taoyuan 2 Qishan 2 Kaohsiung City 2 Liugui 1 Shoushan 1
Changhua City 2 Dacheng 1 Yuanlin 1
Sandimen 1 Pingtung City 1

Remarks

Note
Origin Time The origin time of earthquake in terms of Taiwan time
Lat Latitude of earthquake (°N)
Lon Longitude of earthquake (°E)
Depth Focal depth of earthquake in km
Mag The local magnitude (ML)
Stacode Station's code
Staname Station's name
Stalat Latitude of station (°N)
Stalon Longitude of station (°E)
Dist Epicentral distance in km
AZ Azimuth in degree
PGA Peak ground acceleration of three components (VNE) in cm/s2
PGV Peak ground velocity of three components (VNE) in cm/s
Int Taiwan intensity scale (Level 0, 1, 2, 3, 4, 5-, 5+, 6-, 6+, 7)
PGA(SUM) Peak ground acceleration (Vector sum) in cm/s2
PGV(SUM) Peak ground velocity (Vector sum) in cm/s