Go to main content

Earthquake Report

Earthquake Report Map

Earthquake Report No.029

  • Origin Time: 2020/06/07 09:49:23
  • Epicenter: 24.13°N, 121.65°E 15.4 km NNE of Hualien County Hall
  • Focal depth: 11.5 km
  • Magnitude (ML): 4.8

Intensity

Taroko 4 Xiulin 4 Xibao 4 Heping 4 Hualien City 3 Tongmen 3 Yanliao 3 Shuilian 3 Xilin 2 Jiqi 2 Guangfu 2 Hongye 1
Hehuanshan 4 Aowanda 2 Puli 1 Sun Moon Lake 1 Xinyi Township 1
Nan-ao 3 Nanshan 3 Dongshan 3 Datong 2 Niudou 2 Wuta 2 Su-ao 2 Neicheng 1 Yilan City 1
Deji 3 Lishan 2 Wushikeng 1 Wuqi 1
Sanguang 1 Taoyuan City 1
Wufeng 1 Emei 1 Guanxi 1 Zhubei City 1
Caoling 1 Douliu City 1 Sihu 1

Remark

Note
Origin Time The origin time of earthquake in terms of Taiwan time
Lat Latitude of earthquake (°N)
Lon Longitude of earthquake (°E)
Depth Focal depth of earthquake in km
Mag The local magnitude (ML)
Stacode Station's code
Staname Station's name
Stalat Latitude of station (°N)
Stalon Longitude of station (°E)
Dist Epicentral distance in km
AZ Azimuth in degree
PGA Peak ground acceleration of three components (VNE) in cm/s2
PGV Peak ground velocity of three components (VNE) in cm/s
Int Taiwan intensity scale (Level 0, 1, 2, 3, 4, 5-, 5+, 6-, 6+, 7)
PGA(SUM) Peak ground acceleration (Vector sum) in cm/s2
PGV(SUM) Peak ground velocity (Vector sum) in cm/s