Go to main content

Earthquake Report

Earthquake Report Map

Earthquake Report No.026

  • Origin Time: 2020/05/25 06:31:30
  • Epicenter: 24.35°N, 121.95°E 46.7 km SE of Yilan County Hall
  • Focal depth: 17.6 km
  • Magnitude (ML): 5.2

Intensity

Nan-ao 4 Wuta 4 Su-ao 4 Aohua 3 Dongshan 3 Niudou 3 Yilan City 3 Datong 3 Neicheng 2 Guishandao 2 Toucheng 2 Nanshan 2
Heping 3 Taroko 2 Xibao 2 Hualien City 2 Xiulin 1 Yanliao 1 Tongmen 1 Shuilian 1 Xilin 1
Shuangxi 2 New Taipei City 2 Sandiaojiao 1 Wugu 1
Hehuanshan 2 Sun Moon Lake 1
Deji 2 Lishan 1 Wushikeng 1 Wufeng 1 Wuqi 1
Xinyi District 2 Muzha 1
Guanxi 2 Wufeng 1 Emei 1 Zhubei City 1
Xinwu 2 Sanguang 1 Taoyuan City 1 Zhongli 1
Changhua City 2 Yuanlin 1 Dacheng 1
Nanzhuang 1 Liyutan 1 Miaoli City 1 Sanyi 1 Zhunan 1
Caoling 1 Gukeng 1 Douliu City 1 Tuku 1 Shuilin 1

Remark

Note
Origin Time The origin time of earthquake in terms of Taiwan time
Lat Latitude of earthquake (°N)
Lon Longitude of earthquake (°E)
Depth Focal depth of earthquake in km
Mag The local magnitude (ML)
Stacode Station's code
Staname Station's name
Stalat Latitude of station (°N)
Stalon Longitude of station (°E)
Dist Epicentral distance in km
AZ Azimuth in degree
PGA Peak ground acceleration of three components (VNE) in cm/s2
PGV Peak ground velocity of three components (VNE) in cm/s
Int Taiwan intensity scale (Level 0, 1, 2, 3, 4, 5-, 5+, 6-, 6+, 7)
PGA(SUM) Peak ground acceleration (Vector sum) in cm/s2
PGV(SUM) Peak ground velocity (Vector sum) in cm/s