Maximum Accumulated Precipitation by District since 00 a.m. Today to the Present
2019/03/26 00:00 ~ 2019/03/26 22:10
Update Time: 2019/03/26 22:16:11
CountyRainfallStation CodeStation NameLocation
Keelung City----
New Taipei City1.5C0AH9Fushan Botanical GardenNew Taipei CityWulai District
Taipei City0.546691
A1A9T
A1A9Y
A1AA2
A1AD0
A1AD4
A1AD6
C0AC4
Anpu
Datunguoxiao
Minshengguozhong
Pingdengguoxiao
Jingshan
Youkeng
Maokong
Datunshan
Taipei CityBeitou District
Taipei CityBeitou District - Taipei HEO
Taipei CitySongshan District - Taipei HEO
Taipei CityShilin District - Taipei HEO
Taipei CityShilin District - Taipei GEO
Taipei CityBeitou District - Taipei GEO
Taipei CityWenshan District - Taipei GEO
Taipei CityBeitou District
Taoyuan City2.021C05ShimenTaoyuan CityLuntan District - Shimen Reservoir
Hsinchu City----
Hsinchu1.001D30Guanxi-3Hsinchu CountyGuanxi Township - WRA02
Miaoli0.581E87
C0E42
C0E61
C1E48
Baibufan
Zhunan
Madu'an
Fengmei
Miaoli CountyZhuolan Township - SWCB
Miaoli CountyZhunan Township
Miaoli CountyTai’an Township
Miaoli CountyNanzhuang Township
Taichung City0.581F88
81F89
C0F0A
C1F9W
Zhongkengguoxiao
Pingkuofenxiao
Xueshanjuangu
Deji
Taichung CityHeping District - SWCB
Taichung CityTaiping District - SWCB
Taichung CityHeping District
Taichung CityHeping District
Changhua0.5C1G69XiashuipuChanghua CountyXizhou Township
Nantou0.581H90
81H96
81I54
88H89
C0I37
C0I39
C1H00
C1I23
C1I28
C1I50
Daguanfadianchang
Beigangguoxiao
Shang'an
Nanfeng
Yuchi
Ren'ai
Tsuifeng
Jiufen'ershan
Puzhong
Dajianshan
Nantou CountyShuili Township - SWCB
Nantou CountyGuoxing Towship - SWCB
Nantou CountyShuili Township - SWCB
Nantou CountyRen'ai Township - SWCB
Nantou CountyYuchi Township
Nantou CountyRen’ai Township
Nantou CountyRen’ai Township
Nantou CountyGuoxing Township
Nantou CountyMingjian Township
Nantou CountyRen’ai Township
Yunlin0.5C0K47
C0K56
Linnei
Qishan
Yunlin CountyLinnei Township
Yunlin CountyGukeng Township
Chiayi----
Chiayi City0.5C0M67
C0M70
C0M72
C0M83
C1M64
Dalin
Zhuqi
Fanlu
Shanmei
Shizi
Chiayi CountyDalin Township
Chiayi CountyZhuqi Township
Chiayi CountyFanlu Township
Chiayi CountyAlishan Township
Chiayi CountyAlishan Township
Tainan City0.5C0X27LiuyingTainan CityLiuying District
Kaohsiung City0.5C1V19NantianchiKaohsiung CityTaoyuan District
Pingtung6.0C0R42MudanchishanPingtung CountyMudan Township
Yilan3.0C0U95YingzilingYilan CountyToucheng Township
Hualien10.0C1Z04LishanHualien CountyZhuoxi Township
Taitung16.0C0S90Lanyu High SchoolTaitung CountyLanyu Township
Penghu----
Kinmen----
Lienchiang----