Beijing Chongqing Fuzhou Guangzhou Haikou Hangzhou Hongkong Kaifeng Kunming Lanzhou Nanchang Nanjing Qingdao Shanghai Shenyang Wuhan XI'AN

Issued:2019/11/12 16:30
Valid:11/13 00:00~11/13 24:00

Mainland China
City Weather Temperature(℃) Monthly Mean Temperature(℃) Monthly Mean Precipitation
Min. Max. (mm) Number of Days with Precipitation >=0.1mm
Beijing CLOUDY 5~14 -0.4 10.1 6 3
Chongqing RAINY 16~18 11.5 15.7 53 14
Fuzhou CLEAR 15~24 14.6 21.8 39 7
Guangzhou CLEAR 17~25 15.7 24.4 42 6
Haikou CLOUDY 22~27 19.5 25.1 97 10
Hangzhou CLOUDY 14~19 8.7 16.9 58 9
Hongkong PARTLY CLOUDY 22~26 19.2 24.2 35.1 5.9
Kaifeng RAINY 12~22
Kunming RAINY 13~19 6.9 17.3 40.1 5.2
Lanzhou SNOW -4~4 -2.6 8.9 5 2
Nanchang CLOUDY 17~21 10.1 17.5 55 9
Nanjing CLOUDY 14~23 6.1 15.9 56 8
Qingdao RAINY 13~17 6 12.4 27
Shanghai CLOUDY 13~20 8.6 16.7 51 8
Shenyang CLOUDY 1~15 -4.2 5.7 17 5
Wuhan RAINY 16~24 7.2 16.4 58 9
XI'AN RAINY 9~12 2.8 12.1 26 7