earthquake report
 Intensity :
 Tongmen, Hualien County      5
 Yanliao, Hualien County      4
 Xilin, Hualien County       4
 Shuilian, Hualien County      4
 Hualien City, Hualien County    4
 Taroko, Hualien County       3
 Aowanda, Nantou County       3
 Xibao, Hualien County       3
 Xiulin, Hualien County       2
 Hehuanshan, Nantou County     2
 Lishan, Taichung City       2
 Heping, Hualien County       2
 Nanshan, Yilan County       2
 Nan-ao, Yilan County        2
 Hongye, Hualien County       1
 Deji, Taichung City        1
 Sun Moon Lake, Nantou County    1
 Yushan, Nantou County       1
 Wushikeng, Taichung City      1
 Zhushan, Nantou County       1
 Niudou, Yilan County        1
 Wuta, Yilan County         1
 Dongshan, Yilan County       1