earthquake report
 Intensity :
 Shuilian, Hualien County      4
 Xilin, Hualien County       4
 Yanliao, Hualien County      3
 Tongmen, Hualien County      3
 Hualien City, Hualien County    2
 Xibao, Hualien County       2
 Aohua, Yilan County        2
 Hongye, Hualien County       1
 Aowanda, Nantou County       1
 Taroko, Hualien County       1
 Hehuanshan, Nantou County     1
 Yuli, Hualien County        1
 Yushan, Nantou County       1