earthquake report
 Intensity :
 Lanyu, Taitung County       4
 Ludao, Taitung County       3
 Donghe, Taitung County       3
 Shizi, Pingtung County       3
 Taitung City, Taitung County    2
 Taimali, Taitung County      2
 Dawu, Taitung County        2
 Beinan, Taitung County       2
 Luye, Taitung County        2
 Chenggong, Taitung County     2
 Chishang, Taitung County      2
 Kenting, Pingtung County      2
 Eluanbi, Pingtung Conuty      2
 Xinpi, Pingtung County       2
 Fuli, Hualien County        2
 Changbin, Taitung County      2
 Qishan, Kaohsiung City       2
 Kaohsiung City           2
 Chunri, Pingtung County      1
 Haiduan, Taitung County      1
 Majia, Pingtung County       1
 Sandimen, Pingtung County     1
 Lidao, Taitung County       1
 Pingtung City, Pingtung County   1
 Taoyuan, Kaohsiung City      1
 Jiaxian, Kaohsiung City      1
 Dapu, Chiayi County        1
 Nanxi, Tainan City         1
 Shanhua, Tainan City        1
 Jiali, Tainan City         1
 Caoling, Yunlin County       1
 Yizhu, Chiayi County        1
 Chiayi City            1
 Gukeng, Yunlin County       1
 Yanliao, Hualien County      1
 Sun Moon Lake, Nantou County    1
 Shuilin, Yunlin County       1
 Tuku, Yunlin County        1
 Sihu, Yunlin County        1
 Tainan City            1
 Xibao, Hualien County       1
 Douliu City, Yunlin County     1
 Lishan, Taichung City       1
 Liuqiu, Pingtung County      1
 Wushikeng, Taichung City      1