earthquake report
 Intensity :
 Dapu, Chiayi County        5
 Nanxi, Tainan City         4
 Fanlu, Chiayi County        4
 Taoyuan, Kaohsiung City      4
 Dongshan, Tainan City       3
 Jiaxian, Kaohsiung City      3
 Chiayi City            3
 Minxiong, Chiayi County      3
 Alishan, Chiayi County       3
 Yizhu, Chiayi County        3
 Shanhua, Tainan City        3
 Jiali, Tainan City         3
 Gukeng, Yunlin County       3
 Douliu City, Yunlin County     3
 Tuku, Yunlin County        3
 Qigu, Tainan City         3
 Mingjian, Nantou County      3
 Changhua City, Changhua County   3
 Lidao, Taitung County       2
 Yushan, Nantou County       2
 Qishan, Kaohsiung City       2
 Yongkang, Tainan City       2
 Shuilin, Yunlin County       2
 Tainan City            2
 Xinyi Township, Nantou County   2
 Sihu, Yunlin County        2
 Haiduan, Taitung County      2
 Zhushan, Nantou County       2
 Nantou City, Nantou County     2
 Dacheng, Changhua County      2
 Wufeng, Taichung City       2
 Magong City, Penghu County     2
 Wushikeng, Taichung City      2
 Sandimen, Pingtung County     1
 Jiuru, Pingtung County       1
 Chishang, Taitung County      1
 Luye, Taitung County        1
 Pingtung City, Pingtung County   1
 Beinan, Taitung County       1
 Sun Moon Lake, Nantou County    1
 Yuchi, Nantou County        1
 Hongye, Hualien County       1
 Donghe, Taitung County       1
 Changbin, Taitung County      1
 Guoxing, Nantou County       1
 Aowanda, Nantou County       1
 Taichung City           1
 Xilin, Hualien County       1
 Hehuanshan, Nantou County     1
 Tongmen, Hualien County      1
 Dajia, Taichung City        1
 Liyutan, Miaoli County       1
 Lishan, Taichung City       1
 Sanyi, Miaoli County        1
 Yuli, Hualien County        1
 Hualien City, Hualien County    1
 Majia, Pingtung County       1
 Xibao, Hualien County       1