earthquake report
 Intensity :
 Chiayi City            4
 Shuilin, Yunlin County       3
 Minxiong, Chiayi County      3
 Sihu, Yunlin County        3
 Fanlu, Chiayi County        3
 Douliu City, Yunlin County     3
 Jiali, Tainan City         2
 Shanhua, Tainan City        2
 Dongshan, Tainan City       2
 Qigu, Tainan City         2
 Nanxi, Tainan City         2
 Dapu, Chiayi County        2
 Xinhua, Tainan City        2
 Gukeng, Yunlin County       2
 Caoling, Yunlin County       2
 Taoyuan, Kaohsiung City      2
 Alishan, Chiayi County       2
 Magong City, Penghu County     2
 Mailiao, Yunlin County       2
 Changhua City, Changhua County   2
 Jiaxian, Kaohsiung City      1
 Dongjidao, Penghu County      1
 Xinyi Township, Nantou County   1
 Yushan, Nantou County       1
 Yuanlin, Changhua County      1
 Nantou City, Nantou County     1
 Lidao, Taitung County       1
 Wufeng, Taichung City       1
 Kaohsiung City           1
 Haiduan, Taitung County      1
 Fuli, Hualien County        1
 Ludao, Taitung County       1
 Tainan City            1
 Xibao, Hualien County       1