Beijing Chongqing Fuzhou Guangzhou Haikou Hangzhou Hongkong Kaifeng Kunming Lanzhou Nanchang Nanjing Qingdao Shanghai Shenyang Wuhan XI'AN

Issued:2018/01/17 16:30
Valid:01/18 00:00~01/18 24:00

Mainland China
City Weather Temperature(℃) Monthly Mean Temperature(℃) Monthly Mean Precipitation
Min. Max. (mm) Number of Days with Precipitation >=0.1mm
Beijing CLOUDY -5~3 -9.4 1.6 3 2
Chongqing RAINY 9~12 5.6 9.5 20 10
Fuzhou CLEAR 12~24 7.7 15 49 10
Guangzhou CLOUDY 12~22 9.8 18.3 43 8
Haikou PARTLY CLOUDY 15~20 14.6 20.8 22 9
Hangzhou PARTLY CLOUDY 7~16 1 8 59 12
Hongkong PARTLY CLOUDY 17~22 13.6 18.6 23.4 5.6
Kaifeng CLOUDY 1~8
Kunming CLOUDY 5~12 1.5 15.1 11.7 2.2
Lanzhou CLOUDY -9~6 -11.3 1.5 1 2
Nanchang CLOUDY 10~12 2.4 8.9 56 11
Nanjing RAINY 5~8 -1.6 7 29 7
Qingdao CLOUDY 2~6 -3.7 2.6 11
Shanghai CLOUDY 7~13 0.5 7.7 39 9
Shenyang CLOUDY -11~-1 -16.6 -5.2 7 4
Wuhan RAINY 6~13 -0.5 8.1 34 8
XI'AN CLOUDY -3~3 -4.2 4.8 6 4