Beijing Chongqing Fuzhou Guangzhou Haikou Hangzhou Hongkong Kaifeng Kunming Lanzhou Nanchang Nanjing Qingdao Shanghai Shenyang Wuhan XI'AN

Issued:2017/09/20 16:30
Valid:09/21 00:00~09/21 24:00

Mainland China
City Weather Temperature(℃) Monthly Mean Temperature(℃) Monthly Mean Precipitation
Min. Max. (mm) Number of Days with Precipitation >=0.1mm
Beijing RAINY 17~27 14.2 25.8 49 7
Chongqing RAINY 23~24 20.4 26.5 149 16
Fuzhou RAINY 26~34 22.9 30.3 147 13
Guangzhou RAINY 26~33 23.8 31.4 172 13
Haikou CLOUDY 26~33 24.2 30.6 251 15
Hangzhou RAINY 19~22 20.3 27.4 171 13
Hongkong CLOUDY 28~33 25.5 30.3 299.7 14.4
Kaifeng CLOUDY 22~30
Kunming RAINY 18~23 14.2 22.5 121.6 11.7
Lanzhou RAINY 10~21 10.9 22 46 11
Nanchang PARTLY CLOUDY 22~27 21.7 28.9 75 8
Nanjing CLOUDY 18~26 19.1 27.2 95 10
Qingdao CLEAR 21~25 18.6 24.9 90
Shanghai RAINY 20~25 20.5 27.2 156 12
Shenyang CLEAR 12~27 11.9 23.5 77 8
Wuhan CLOUDY 21~28 19.4 27.8 84 9
XI'AN PARTLY CLOUDY 21~29 15.5 24.7 108 12