Beijing Chongqing Fuzhou Guangzhou Haikou Hangzhou Hongkong Kaifeng Kunming Lanzhou Nanchang Nanjing Qingdao Shanghai Shenyang Wuhan XI'AN

Issued:2017/03/29 16:30
Valid:03/30 00:00~03/30 24:00

Mainland China
City Weather Temperature(℃) Monthly Mean Temperature(℃) Monthly Mean Precipitation
Min. Max. (mm) Number of Days with Precipitation >=0.1mm
Beijing PARTLY CLOUDY 7~16 -0.6 11.3 9 4
Chongqing RAINY 16~17 10.9 16.8 37 11
Fuzhou CLOUDY 15~23 10.3 18 131 17
Guangzhou RAINY 20~25 14.9 21.6 85 15
Haikou THUNDERSTORMS 23~29 18.6 25.7 51 10
Hangzhou RAINY 12~14 6 13.7 115 16
Hongkong PARTLY CLOUDY 20~24 16.5 21.3 66.9 10.1
Kaifeng RAINY 10~14
Kunming SHOWERS 10~20 5.5 20.4 16.2 3
Lanzhou RAINY 6~16 -0.4 12.1 9 4
Nanchang RAINY 14~18 8.1 14.8 151 17
Nanjing SHOWERS 9~14 4.4 13.5 69 11
Qingdao CLEAR 6~12 2 8.7 21
Shanghai RAINY 11~14 5.1 12.7 81 13
Shenyang CLEAR 3~14 -4.4 6.4 16 5
Wuhan RAINY 12~16 6.1 14.6 92 13
XI'AN CLOUDY 9~16 3.2 14 26 7