Beijing Chongqing Fuzhou Guangzhou Haikou Hangzhou Hongkong Kaifeng Kunming Lanzhou Nanchang Nanjing Qingdao Shanghai Shenyang Wuhan XI'AN

Issued:2017/02/25 16:30
Valid:02/26 00:00~02/26 24:00

Mainland China
City Weather Temperature(℃) Monthly Mean Temperature(℃) Monthly Mean Precipitation
Min. Max. (mm) Number of Days with Precipitation >=0.1mm
Beijing CLEAR 0~13 -6.9 4 6 3
Chongqing PARTLY CLOUDY 5~15 6.9 11.6 21 10
Fuzhou PARTLY CLOUDY 7~15 7.9 14.8 74 14
Guangzhou RAINY 8~15 11.3 18.4 65 11
Haikou SHOWERS 13~16 15.7 22 34 11
Hangzhou CLEAR 4~15 2 9 88 13
Hongkong PARTLY CLOUDY 11~16 13.9 18.6 48 8.9
Kaifeng CLEAR 1~16
Kunming RAINY 4~9 2.9 17.1 12.4 2.5
Lanzhou CLEAR -5~9 -7.2 5.4 2 3
Nanchang CLEAR 5~16 3.8 9.8 102 13
Nanjing PARTLY CLOUDY 2~15 0 8.4 48 9
Qingdao PARTLY CLOUDY 2~8 -2.5 3.8 12
Shanghai PARTLY CLOUDY 4~14 1.5 8.6 59 10
Shenyang CLEAR -10~5 -13.1 -1.7 8 4
Wuhan CLEAR 3~16 1.4 9.6 57 10
XI'AN PARTLY CLOUDY 1~13 -1.8 7.7 11 5